Lohnsteuerbescheinigung – czyli jak czytać niemiecką kartę podatkową

Co to jest właściwie Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbeschwinigung – zaświadczenie o podatku dochodowym, nazywane również Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) to dokument wystawiany przez każdego niemieckiego pracodawcę na koniec roku, który zawiera informacje dotyczące rocznego dochodu pracownika oraz pobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy oraz zaliczek na ubezpieczenie. LSB, bo tak funkcjonuje jego nazwa w skrócie, wysyłane jest drogą elektroniczną bądź listownie na adres wskazany przez pracownika w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym pracownik osiągnął dochód w Niemczech. Termin ten może być przesunięty do dnia 1 marca w przypadku, gdy ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny od pracy.

Ten ważny dokument jest niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech. Zawiera podsumowanie dochodów, pobranych podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych ważnych informacji finansowych związanych z zatrudnieniem. Lohnsteuerbescheinigung może być również przydatne przy ubieganiu się o ulgi podatkowe lub przy rozliczaniu podatku w kraju pochodzenia. Dlatego ważne jest, aby pracodawca dostarczył ten dokument pracownikowi na czas, aby mógł on dokładnie przeliczyć swoje zobowiązania podatkowe.

Jak czytać niemieckie zaświadczenie o podatku dochodowym?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które wyjeżdżają do Niemiec w celach zarobkowych. LSB wystawiane jest w języku niemieckim. Poniżej znajdą Państwo tłumaczenie niektórych pól z zaświadczenia. Wybrałam te, które są istotne dla rozliczenia podatku z Niemiec:

Pole Nr 1: Bescheinigungszeitraum – okres objęty zaświadczeniem (zazwyczaj okres przepracowany na terenie Niemiec)

Pole Nr 3: Bruttoarbeitslohn – wynagrodzenie za pracę brutto

Pola Nr 4,5,6: Einbehaltene Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer – odpowiednio zapłacone zaliczki na podatek: dochodowy, solidarnościowy, kościelny

Pole Nr 16 a: Steuerfreier Arbeitslohn nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – wynagrodzenie zwolnione od podatkowania na podstawie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pole Nr 17: Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte – nieopodatkowane świadczenia pracodawcy za przejazdy pracownika z miejsca zamieszkania do pracy

Pole Nr 20: Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit – zwolnione od opodatkowania dodatki w ramach diety podczas delegacji

Pole Nr 21: Steuerfreie Arbeitgeberleistungen bei doppelter Haushaltsführung – zwolnione od opodatkowania świadczenia pracodawcy z tytułu prowadzenia przez pracownika podwójnego gospodarstwa domowego

Pole Nr 22 a: Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung – składki na ubezpieczenie emerytalne – część pracodawcy

Pole Nr 23 a: Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung – składki na ubezpieczenie emerytalne – część pracownika

Pole Nr 25: Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung – składki pracownika na ubezpieczenie zdrowotne

Pole Nr 26: Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Pflegeversicherung – składki pracownika na społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne

Pole Nr 28: Beiträge zur privaten Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung oder Mindesvorsorgepauschale – składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne (obowiązkowe)

Pole Nr 33: Ausgezahltes Kindergeld – wypłacone świadczenie rodzinne na dziecko (Kindergeld)

Oprócz wyżej wymienionych informacji w zaświadczeniu są wskazane również inne informacje, a mianowicie: dane pracownika – data urodzenia i numer referencyjny u pracodawcy oraz NIP, klasa podatkowa, nazwa i adres pracodawcy, ilość dzieci zakwalifikowanych do świadczenia rodzinnego, informacja dotycząca wyznania.

W jakich przypadkach potrzebne jest tłumaczenie Lohnsteuerbescheinigung na język polski?

Tłumaczenie Lohnsteuerbescheinigung na język polski może być potrzebne w różnych sytuacjach, szczególnie gdy pracownik planuje korzystać z tego dokumentu do celów związanych z pobieraniem świadczeń lub uzyskiwaniem innych korzyści w Polsce. Oto kilka sytuacji, w których może być potrzebne tłumaczenie LSB:

ubieganie się o świadczenia z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych,

rozliczenia podatkowe w Polsce,

dowód uzyskiwania dochody w przypadku składania wniosku o kredyt w banku w Polsce,

inne formalności urzędowe i administracyjne.

Z reguły jest wymagane uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

W takiej sytuacji zapraszam do współpracy.